ХИМИЯ 7 КЛАС

    1. Втора А група на Периодичната система

    2. Втора А група - прости вещества

    3. Втора А група - оксиди и хидрооксиди

    4. Втора А група - значение на елементите

    5. Съединения на калция

ШЕСТА А ГРУПА НА ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА

    1. Шеста А група - прости вещества

    2. Сяра

    3. Шеста А група - водородни съединения

    4. Шеста А група - оксиди. Оксиди на сярата

    5. Сярна киселина

    6. Съединения на сярата

    7. Кръговрат на сярата в природата

  

   Химична реакция

    5. Натрий и неговите съединения

    6. Алкална група - прости вещества

    7. Алкални елементи - химични съединения

    8. Масова част в разтвори

    9. Моларна концентрация

    10. Изчисления по химични уравнения

    11. Халогенна група. Хлор

    12. Хлороводород. Солна киселина

    13. Оксиди и киселини на хлора

    14. Хлор и неговите сиединения

    15. Халогенна група. Прости вещества

    16. Химични съединения на халогенните елементи

    17. Ние и халогенните елементи

    18. Солна киселина. Халогениди

ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН И ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА

    1. Периодичен закон и Периодична система

    2. Закономерности в периодичната система

    3. Как да ползваме Периодичната система

ПЕРИОДИЧНИЯТ ЗАКОН В ДЕЙСТВИЕ

    1. Химията през вековете. Правила за работа в химичната лаборатория

    2. Вещества и градивни частици

    3. Химични реакции

    4. Водород и кислород

ЗА ВАС ОСНОВИТЕ НА ХИМИЯТА ЗАПОЧВАТ ОТТУК

    1. Атоми, йони и молекули

    2. Химични знаци

    3. Означения на веществата

    4. Атомна и молекулна маса

    5. Валентност

    6. Валентност и химични формули

    7. Химични означения

    9. Количество вещество

    10. Моларна маса

    11. Моларен обем

    12. Моларни величини

    13. Химични уравнения

И ЕЛЕМЕНТИТЕ ОБРАЗУВАТ СЕМЕЙСТВА

    1. Алкална група. Натрий

    2. Натриева основа

    3. Динатриев оксид

    4. Натриева основа

 

 
началообратно